è un'Associazione Culturale. Ha lo scopo di diffondere e ampliare la Conoscenza dell'opera di Hrand Nazariantz e della cultura letteraria, artistica, musicale del Vicino Oriente Europeo e Asiatico.

07 giugno 2015

Zartnir Lao - Wake up son - Destati figlio
ArmenianLatin transcriptionEnglish translation
Խուժան ասկյար զօրք է ժողուէր
Եկեր Մշոյ դաշտն է պատել
Սուլթան կուզէ ջնջել մըզի,
Զարթի՛ր լաօ, մռնիմ քըզի:
Խեղճ Մշեցին մնաց լալով,
Օտար երկիրներ ման գալով.
Մեռաւ թուրքի պարտքը տալով,
Զարթի՛ր լաօ, մռնիմ քըզի:
Ինչ անիծեմ թուրք ասկյարին
Որ սպաննեց ջոջ Ափօյին.
Մեր յոյսը թողեց օրօրոցին,
Զարթի՛ր լաօ, մռնիմ քըզի:
khuzhan askyar zork e zhoghovel
yekel msho dashtn e patel
sultan kuze jnjel mezi
zartir lao mernim qezi
kheghj mshetsin merav lalov
otar yerkêrner man galov
merav turkin partkê talov
zartir lao mernim kezi
inch anitsem turk askyarin
vor êspanets joj apoyin
mer huys toghets ororotsin
zartir lao mernim kezi
Mobs of soldiers have gathered
And surrounded the plain of Moush.
The sultan wants to wipe us off,
Awake, my son, I die for you.
Poor Moushetsi died drowned in tears,
Died walking through foreign lands,
Died paying taxes to the Turk.
Awake, my son I die for you.
What shall I say to curse the Turk soldier
Who killed our own chief Arabo
And left our hopes in the cradle
Awake, my son, I die for you.

Nessun commento:

Posta un commento

Rustam Badasyan, classe 1991, è nuovo Ministro della Giustizia

E'  Rustam Badasyan il nuovo Ministro della Giustizia.  Su proposta del Primo Ministro Nikol Pashinyan, il Presidente della Re...

Etichette