venerdì 8 agosto 2014

Ձեր ահին մեռնեմ. Si è Genocidio. Yes, It's Genocide
Ձեր ահին մեռնեմ

Ձեր վախին մեռնեմ 

Ձեր կեանքին մեռնեմ 
Ձեր կեանքին մեռնեմ 
Ձեր ահին մեռնեմ 
Ձեր վախին մեռնեմ 
Ձեր կեանքին մեռնեմ 
Ձեր կեանքին մեռնեմ 
Ձեր ահին մեռնեմ 
Ձեր մահին մեռնեմ 
Ձեր վախին մեռնեմ 
Ձեր կեանքին մեռնեմ 
Ձեր ահին մեռնեմ 
Ձեր մահին մեռնեմ 
Ձեր վախին մեռնեմ 
Ձեր կեանքին մեռնեմ 
Ձեր ահին մեռնեմ 
Ձեր մահին մեռնեմ 
Ձեր կեանքին մեռնեմ 
Ձեր ահին մեռնեմ 
Ձեր վախին մեռնեմ 
Ձեր կեանքին մեռնեմ traslitterazioneTzer aheen mernem. 
Tzer vakheen mernem. 
Tzer gyankeen mernem,
tzer gyankeen mernem. 


Tzer aheen mernem.

Tzer vakheen mernem. 
Tzer gyankeen mernem, 
tzer gyankeen mernem. 

Tzer aheen mernem.

Tzer maheen mernem.
Tzer vakheen mernem, 
tzer gyankeen mernem. 

Tzer aheen mernem. 

Tzer maheen mernem. 
Tzer vakheen mernem, 
Tzer gyankeen mernem. 

Tzer aheen mernem. 

Tzer maheen mernem. 
Tzer gyankeen mernem, 
Tzer aheen mernem.

Tzer vakheen mernem, 

Tzer gyankeen mernem.