lunedì 21 settembre 2015

Րուրի - Ruri (ninna nanna armena da Sassun) Րուրի, րուրի, րուրի, րուրի, րուրի, րուրի, լաո,
Րուրի, րուրի, րուրի, րուրի, րուրի, րուրի, լաո,

Րուրիկ ըսիմ դու րուրենաս, րուրի, րուրի, րուրի, լաո,
Շատ պստիկիս բարով մեծնաս, րուրի, րուրի, րուրի, լաո:

Րուրի, րուրի, րուրի, րուրի, րուրի, րուրի, լաո,
Րուրի, րուրի, րուրի, րուրի, րուրի, րուրի, լաո,

Քո օրորոց շամի փետեն, րուրի, րուրի, րուրի, լաո,
Քո բոխչաներ խութեր խումաշ, րուրի, րուրի, րուրի, լաո,

Րուրի, րուրի, րուրի, րուրի, րուրի, րուրի, լաո,
Րուրի, րուրի, րուրի, րուրի, րուրի, րուրի, լաո,

Հարավ քամին տանի բերի, րուրի, րուրի, լաո,
Վիրուն թող գա զքեզ ծիծ տա, րուրի, րուրի, լաո,

Րուրի, րուրի, րուրի, րուրի, րուրի, րուրի, լաո,
Րուրի, րուրի, րուրի, րուրի, րուրի, րուրի, լաո: